WYPOŻYCZALNIA

Zapraszamy do wypożyczalni sprzętu wodnego

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO ORAZ OBIEKTÓW NA TERENIE
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH I PROMOCJI REGIONU NA ZŁOTEJ GÓRZE
– ośrodka Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach

1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od 10.00 do 18.00 w sezonie wakacyjnym.
2. Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujące zarządzenie w sprawie opłat za usługi oferowane na terenie CSWiPR .
3. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po uprzednim wpłaceniu kaucji o równowartości wypożyczanego sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.
5. Przy każdym wypożyczeniu klient otrzymuje nieodpłatnie dodatkowe 10 minut na wydanie i zwrot sprzętu.
6. Po spłynięciu do przystani należy jednostkę odstawić do miejsca pobrania sprzętu i niezwłocznie zgłosić się do bosmanatu w celu rozliczenia wypożyczonego sprzętu i kamizelek ratunkowych.
7. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu w bosmanacie skutkuje naliczeniem opłaty za kolejne rozpoczęte 10 minut oraz możliwością naliczenia dodatkowej opłaty w kwocie od 2 zł do 8 zł.
8. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu, czy pozostawiania go poza miejscami do tego przeznaczonymi.
9. Dzieci do 18 lat, nie posiadające karty pływackiej mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
10. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
11. Zabrania się wypożyczania sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających. Bosman ma prawo do odmowy wydania sprzętu.
12. Zabrania się biegania po pomostach oraz przebywania dzieciom do lat 12 bez opieki ze strony dorosłych. Należy zachować szczególną ostrożność przed wpadnięciem do wody!
13. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych ile osób się na niej znajduje.
14. Zachowanie się na wodzie:
– bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas pływania,
– kulturalne zachowanie podczas pływania,
– zakaz przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych, nadbrzeżach kamienistych,
– zakaz skakania do wody,
– stosowanie się do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji do tego upoważnionych.
– obowiązkowe używanie kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych.
15. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką, wywrócenie się łodzi, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.
16. Zakazuje się kąpieli w miejscach do tego nie przeznaczonych.
17. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzęty innym osobom. Wypożyczenie sprzęty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach realizacji zamówienia, (skanowanie dokumentu pozwalającego na zidentyfikowanie klienta).
18. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania regulaminu przystani, wypożyczalni sprzętu, obiektów, terenu oraz regulaminów imprez organizowanych na terenie Ośrodka.
19. Opłata za jednorazowy wjazd na teren Ośrodka CSWiPR wynosi 5 zł.
20. Osoby korzystające z pola , przed ustawieniem przyczepy zobowiązane są do wcześniejszego stawienia się w bosmanacie celem udokumentowania pobytu i wniesienia opłaty. Zakup pobytu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z
późn. zm.), w celu realizacji zamówienia, (skanowanie dokumentu pozwalającego na identyfikację klienta).
21. Zabrania się zaśmiecania tafli wody, używania środków piorących i higieny osobistej w zbiorniku wodnym.

22. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz pozostawiania śmieci na
pomostach rekreacyjnych oraz na terenie budynku stanicy i sceny z wyłączeniem miejsc, do tego
przeznaczonych.
23. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu.
24. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem
i Regulaminem Wypożyczalni.
25. Wszelkie urazy i skaleczenia należy niezwłocznie zgłaszać w bosmanacie, w której w czasie otwarcia kąpieliska znajduje się punkt sanitarny z apteczką.
26. Ośrodek nie posiada wyznaczonego kąpieliska. Obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach postojusprzętu i w obrębie pływających jednostek.
27. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka CSWiPR.
28. Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsca parkingowe niestrzeżone. Ośrodek CSWiPR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.
29. Przy wyjazdach i wjazdach z wyznaczonych miejsc parkingowych należy zachować szczególną ostrożność. Poruszanie się pojazdów mechanicznych dozwolone jest wyłącznie po wyznaczonych drogach.
30. Zabrania się parkowania pojazdów w bramach wyjazdowych oraz na drogach wewnętrznych oraz na terenie zielonym przeznaczonym do rekreacji.
31. Rozpalanie ognisk może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i za zgodą obsługi Ośrodka CSWiPR.
32. Osobom przebywającym na terenie Ośrodka CSWiPR nie wolno:
– poruszać się pojazdami mechanicznymi prędkością większą niż 10 km/h,
– wchodzić do wody wbrew zakazom,
– niszczyć urządzenia i sprzęt będący własnością Ośrodka,
– rozpalać ognisk w miejscach niedozwolonych oprócz miejsc wyznaczonych,
– dotykać urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie Ośrodka,
– zakłócać wypoczynek innym osobom, a w szczególności:
– popychać i wrzucać inne osoby do wody,
– zabrania się głośnego słuchania muzyki itp…
– skakać do wody z wypożyczanego lub z własnego sprzętu wodnego, brzegu, pomostu, mostków, barierek, oraz innych elementów do tego nie przeznaczonych,
– wycinać drzewa i gałęzi,
– zaśmiecać i zanieczyszczać teren Ośrodka,
– wrzucania do pojemników na śmieci gorących odpadów węgli po grillowaniu.
Po zakończonym grillowaniu gorące węgle należy zalać wodą i wtedy wyrzucić.
33. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka CSWiPR należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady.
34. W przypadku zauważenia pożaru osoby obecne na obiekcie powinny:
– natychmiast powiadomić służby porządkowe Ośrodka,
– użyć podręcznego sprzętu gaśniczego,
– unikać paniki,
– stosować się do poleceń służb porządkowych Ośrodka, komunikatów nadawanych przez głośniki,
– kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami,
– nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
35. W przypadku zauważenia innych zagrożeń natychmiast powiadomić służby porządkowe Ośrodka oraz nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
36. Skargi i wnioski należy składać do Administracji Ośrodka. Książka skarg i wniosków znajduje się w biurze Administratora.
37. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
38. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania poleceń kierownictwa, służb porządkowych, obsługi oraz niniejszego regulaminu.